Հայտարարություն՝ Արդարադատության նախարարությունում փորձագետ ներգրավելու համար

11/02/2021

Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության փորձագետ

 

 1. 1.     Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

 

Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում հակակոռուպցիոն ռազմավարությունից բխող միջոցառումների իրականացումը` մասնավորապես. հակակոռուպցիոն ոլորտի 2019-2022 թվականների ռազմավարությունից բխող հանձնարարված իրավական ակտերի նախագծերի մշակում, Ռազմավարության և Միջոցառումների ծրագրի՝ միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ նպատակների մասին հանրությանն ու մասնագիտական շրջանակներին տեղեկատվության փոխանցման նպատակով հաղորդակցման ռազմավարության մշակում, տնտեսական ոլորտում հակակոռուպցիոն քաղաքականության գործիքակազմի բարելավման նպատակով միջազգային ուսումնասիրության և անհրաժեշտության դեպքում իրավական ակտերի մշակում, Ռազմավարության և Միջոցառումների ծրագրի կատարման վերաբերյալ մշտադիտարկման իրականացում:

 2.  Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝  մինչև 1 (մեկ) տարի ժամկետով:

3. Փորձագետի պարտականությունները՝

 

 • Հակակոռուպցիոն ոլորտի 2019-2022 թվականների ռազմավարությունից բխող իրավական ակտերի նախագծերի մշակում.
 • Միջազգային համագործակցության շրջանակներում հարցաշարերի պատասխանների, կազմված զեկույցների վերաբերյալ առաջարկությունների և դիտողոթյունների նախագծերի կազմում.
 • Հայաստանի Հանրապետությանը տրված հանձնարարականների կատարմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում. 
 • Ռազմավարության և Միջոցառումների ծրագրի կատարման վերաբերյալ մշտադիտարկման իրականացում, պարբերական հաշվետվությունների կազմում.  
 • Միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում.
 • Ռազմավարության և Միջոցառումների ծրագրի՝ միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ նպատակների մասին հանրությանն ու մասնագիտական շրջանակներին տեղեկատվության փոխանցման նպատակով հաղորդակցման ռազմավարության մշակում.
 • Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում.
 • Տնտեսական ոլորտում հակակոռուպցիոն քաղաքականության գործիքակազմի բարելավման նպատակով միջազգային ուսումնասիրության և անհրաժեշտության դեպքում իրավական ակտերի մշակում:

 Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները, պահպանել Նախարարության ներքին կարգապահական կանոնները, իրականացնել աշխատանքային օրենսդրությամբ, Հանրային ծառայության մասին օրենքով և պայմանագրով իրեն վերապահված պարտականությունները:     

 4. Փորձագետին ներկայացվող պահանջները՝ 

 

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,
 • իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն,
 • իրավական ակտերի նախագծերի մշակման կարողություններ և հմտություններ,
 • հակակոռուպցիոն ոլորտում օրենսդրության իմացություն և այլ մասնագիտական հմտություններ,
 • ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորությունների իմացություն,
 • տիրապետում է հայերեն լեզվին (պարտադիր),
 • տիրապետում է ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին (ազատ),
 • անգլերեն լեզվով իրավական վերլուծության հմտություններ,
 • օտարերկրյա պետությունների օրենսդրության  և իրավակիրառ պրակտիկայի  ուսումնասիրության և վերլուրծության հմտություններ,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

5. Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝


  2021թ. փետրվարի 16-ը ներառյալ:

     

6. Աշխատանքի վայրը, հեռախոսահամար՝

    ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8, հեռախոս՝ 010-59-40-58:

 

7.  Չի թույլատրվում հավակնորդի հետ պայմանագիր կնքել, եթե տվյալ անձը պաշտոնից ազատվել կամ տվյալ անձի ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելո ւ, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:

 

 8. Դիմողի կողմից ներկայացվող փատաթղթերի անհրաժեշտ ցանկ՝

 

 • դիմում՝ (ձևը կցվում է),
 • հայտարարություն (ձևը կցվում է) ՀՀ կառավարության 02.08.2018թ. N 878-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին,
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմ(ների), վկայականի(ների) պատճենները, աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի հաստատված պատճենները,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • ինքնակենսագրական,
 • մեկ լուսանակար՝ 3 x 4սմ չափսի,
 • անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) կամ նույնականացման քարտի պատճենները:

 

9.  Ընտրություն կատարելու եղանակն է՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի և  ինքնակենսագրականի ուսումնասիրություն:

 

10. Դիմողը փաստաթղթերը ներկայացնում է պատճենների հետ միաժամանակ՝ անձամբ կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ հետևյալ Էլ. փոստին՝ expert14@moj.am:

11. Ընտրված փորձագետի վերաբերյալ տեղեկությունը կհրապարակվի Արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայք էջում (http://moj.am)

  Դիմումները ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝  ժամը 1000-1200-ը  և  1430-1700-ը:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ հեռ. 010-59-40-58