Հայտարարություն՝ Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության փորձագետ ներգրավելու համար

25/04/2022

 

Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության փորձագետ ներգրավելու համար

 1. 1.     Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Հայաստաանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի կատարելագործմանն ուղղված անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացում՝ քրեակատարողական նոր օրենսգրքի լրամշակում, քրեակատարողական ոլորտի ուսումնասիրություն, ինչպես նաև Պրոբացիայի ծառայության  գործունեության ոլորտում մեթոդական ուղեցույցների մշակում, «Պրոբացիայի մասին» օրենքի վերանայման և շահառուների հետ տարվող աշխատանքներում իրավական աջակցության ցուցաբերման իրականացումը, քննարկվող ոլորտների վերաբերելի ենթաօրենսդրական ակտերի համեմատական վերլուծությունը և դրանց համապատասխանեցում քրեակատարողական նոր օրենսգրքին:

2.  Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝  մինչև 1 (մեկ) տարի:

3. Փորձագետի պարտականությունները՝

 • առկա խնդիրների վերհանում և դրանց քարտեզագրում,
 • առկա խնդիրների լուծմանն ուղղված համապատասխան առաջարկների ներկայացում,
 • Քրեակատարողական նոր օրենսգրքի ընդունումից հետո ներպետական ենթաօրենսդրական ակտերի փոփոխության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
 • ենթաօրենսդրական ակտերի և նոր օրենսգրքի միջև առկա հակասությունների վերացմանն ուղղված անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացում,
 • Քրեակատարողական նոր օրենսգրքի կատարելագործման և լրամշակման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
 • Քրեակատարողական նոր օրենսգրքի՝ Քրեական և Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերին համապատասխանեցման աշխատանքների իրականացում,
 • իրականացնում է Պրոբացիայի ծառայության միջազգային իրավական փորձի ուսումնասիրություն, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնելով առաջարկություններ «Պրոբացիայի մասին» օրենքում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ,
 • Պրոբացիայի ծառայության մեթոդական ուղեցույցների մշակման աշխատանքների իրկանացում:

Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները, պահպանել Նախարարության ներքին կարգապահական կանոնները, իրականացնել աշխատանքային օրենսդրությամբ, Հանրային ծառայության մասին օրենքով և պայմանագրով իրեն վերապահված պարտականությունները:     

4. Փորձագետին ներկայացվող պահանջները՝

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,
 • իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն,
 • հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ իրավունքի բնագավառում՝ երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • իրավական ակտերի նախագծերի մշակման կարողություններ և հմտություններ,
 • տիրապետում է հայերեն լեզվին (պարտադիր) և ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվին (ազատ),
 • տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և կառավարման ունակություն,
 • հաշվետվությունների մշակման ունակություն,
 • թիմային աշխատանքի ունակություն,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

5. Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝

    2022թ. ապրիլի 28-ը ներառյալ

6. Աշխատանքի վայրը, հեռախոսահամար՝

    ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8, հեռախոս՝ 010-59-40-58:

7.  Չի թույլատրվում հավակնորդի հետ պայմանագիր կնքել, եթե տվյալ անձը պաշտոնից ազատվել կամ տվյալ անձի ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին»  օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:

8. Դիմողի կողմից ներկայացվող փատաթղթերի անհրաժեշտ ցանկ՝

 • դիմում՝ (ձևը կցվում է),
 • հայտարարություն (ձևը կցվում է) ՀՀ կառավարության 02.08.2018թ. N 878-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին,
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմ(ների), վկայականի(ների) պատճենները, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում՝ տեղեկանք համապատասխան մարմնից) կամ աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի հաստատված պատճենները,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • ինքնակենսագրական,
 • մեկ լուսանակար՝ 3 x 4սմ չափսի,
 • անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) կամ նույնականացման քարտի պատճենները:

9.  Ընտրություն կատարելու եղանակն է՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի և ինքնակենսագրականների ուսումնասիրություն:

10. Դիմողը փաստաթղթերը ներկայացնում է պատճենների հետ միաժամանակ՝ անձամբ կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ հետևյալ Էլ. փոստին՝ hr@moj.am:

11. Ընտրված փորձագետի վերաբերյալ տեղեկությունը կհրապարակվի Արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայք էջում (https://www.moj.am/)

 Դիմումները ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝  ժամը 1000-1200 և  1430-1700-ը:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ հեռ. 010-59-40-58/: