Հայտարարություն՝ Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության պետի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

11/02/2022

Արդարադատության նախարարությունը  հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության պետի (ծածկագիր՝  12-32.3.2-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար (նստավայր՝ Հայաստան, ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Վ. Սարգսյան 3/8):

Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության վարչության պետի (ծածկագիր՝  12-32.3.2-Ղ3-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված գործառույթների, իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, աշխատանքի բնագավառում փորձի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Պաշտոնի անձնագիր:

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև ռուսերենի կամ անգլերենի տիրապետում (Արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2020 թվականի ապրիլի 28-ի N 388-Ա հրամանով հաստատված Հավելված N 3.1):

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

 1. 1.     դիմում (առցանց),
 2. 2.    անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար՝ (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. 3.    բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթի(երի) լուսանկար,
 4. 4.    աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի լուսանկար
 5. 5.    արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար
 6. 6.    լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Փաստաթղթերն առցանց ներկայացնելու ընթացակարգ՝

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում առցանց լրացնելով դիմումը (հղումը՝ https://cso.gov.am/internal-external-competitions) և լրացված դիմումին  կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2022 թվականի փետրվարի           10-16-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մարտի 28-ին՝ ժամը 10:00-ին, Արդարադատության նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մարտի 30-ին՝ ժամը 10:00-ին, Արդարադատության նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 310 858 (երեք հարյուր տաս հազար ութ հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • · Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 2-6, 13, 25-27, 31, 40-51, 57, 66, 73, 89, 93, 100-110, 146, 151, 160

հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • · «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ` 4-11, 13-21, 24, 31, 37
  հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910
 • «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք. հոդվածներ՝  1-13, 23, 26-30, 42

հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139

 • ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք, հոդվածներ 1, 6-9, 11, 15, 26, 52, 80, 81, 99, 115

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=136431 

 • · ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդվածներ՝ 25, 38, 48, 49, 51, 54, 55, 60, 65

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155365

 • · ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդվածներ՝ 427, 431, 431.1, 432, 434, 436-438

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155366

 • «Պրոբացիայի  մասին» օրենք, հոդվածներ՝ 3, 6, 12, 16, 19, 32, 52, 57

Հղումը՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=138957 

 • · «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենք, հոդվածներ՝  7, 15, 17, 27, 34, 27, 47

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=134777

 • · «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հոդվածներ՝ 19, 29, 33, 35, 41, 43, 49, 54

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151448

 •  «Ներման մասին» օրենք, հոդվածներ՝ 1-9

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120597

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։

հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013։

հղումը՝ http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 71, 74-75, 82,  85-87, 96.

հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես

 • · «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա,

հղումը՝   https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

 • · «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա,
  հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf
 • · «Աշխատակազմի կառավարում» կոմպետենցիա,
  հղումը՝   https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf
 • · «Խնդրի լուծում»

hղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, հեռախոսահամարներ՝ 010-59-40-59, 010-59-40-56 էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ mrcuyt12@justice.am):