Հայտարարություն՝ Արդարադատության նախարարության Պրոբացիայի ծառայությունում փորձագետ ներգրավելու համար

04/02/2022

Պրոբացիայի ծառայությունում փորձագետ ներգրավելու համար


 1. 1.     Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Փորձագետ ներգրավելու նպատակն է Պրոբացիայի ծառայության շահառուի և տուժողի միջև հաշտարարության՝ միջազգային իրավական փորձի ուսումնասիրությունը, Պրոբացիայի ծառայության շահառուների անհատական վերականգնման ծրագրերի մշակում, իրավաբանական խորհրդատվության իրականացում, իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և այլն։

2.  Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ մինչև 1 (մեկ) տարի:

3. Փորձագետի պարտականությունները՝

 • Պրոբացիայի ծառայության օրենսդրական խնդիրների վերհանում և դրանց քարտեզագրում,
 • առկա օրենսդրական խնդիրների լուծմանն ուղղված համապատասխան առաջարկների ներկայացում,
 • իրավաբանական խորհրդատվության իրականացում,
 • Պրոբացիայի ծառայության շահառուների իրավունքների վերականգնման նպատակով առաջարկների ներկայացում,
 • Պրոբացիայի ծառայության շահառուների զբաղվածության ապահովման գործընթացում իրավական աջակցության ցուցաբերում,
 • Պրոբացիայի ծառայության շահառուների անհատական վերականգնման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքերի մասնակցություն։

    Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները, պահպանել Նախարարության ներքին կարգապահական կանոնները, իրականացնել աշխատանքային օրենսդրությամբ, Հանրային ծառայության մասին օրենքով և պայմանագրով իրեն վերապահված պարտականությունները:

4. Փորձագետին ներկայացվող պահանջները՝

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,
 • իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն,
 •  հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ իրավունքի բնագավառում՝ երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • իրավական ակտերի մշակման կարողություններ և հմտություններ,
 • հայերենի (պարտադիր), ռուսերենի կամ անգլերենի իմացություն,
 • տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և կառավարման       ունակություն.
 • հաշվետվությունների մշակման ունակություն,
 • թիմային աշխատանքի ունակություն.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

  5. Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝

2022 թ. փետրվարի 9-ը ներառյալ:

6. Աշխատանքի վայրը, հեռախոսահամար՝

      ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց 23, հեռ. (010) 44-09-27

7.  Չի թույլատրվում հավակնորդի հետ պայմանագիր կնքել, եթե տվյալ անձը պաշտոնից ազատվել կամ տվյալ անձի ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:

8. Դիմողի կողմից ներկայացվող փատաթղթերի անհրաժեշտ ցանկ՝

 • դիմում՝ (ձևը կցվում է),
 • հայտարարություն (ձևը կցվում է) ՀՀ կառավարության 02.08.2018թ. N 878-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի     13-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին,
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմ(ների), վկայականի(ների) պատճենները, աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի հաստատված պատճենները,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • ինքնակենսագրական,
 • մեկ լուսանակար՝ 3 x 4սմ չափսի,
 • անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) կամ նույնականացման քարտի պատճենները:

9.  Ընտրություն կատարելու եղանակն է՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի և ինքնակենսագրականների ուսումնասիրություն:

10. Դիմողը փաստաթղթերը ներկայացնում է պատճենների հետ միաժամանակ՝ անձամբ կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ հետևյալ Էլ. փոստին՝ hr@moj.am:

11. Ընտրված փորձագետի վերաբերյալ տեղեկությունը կհրապարակվի Արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայք էջում (https://www.moj.am/)

Դիմումները ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝  ժամը 1000-1200 և  1430-1700-ը:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ հեռ. 010-59-40-58/:

 

Դիմում 

Հայտարարություն